Referendum. I co teraz?

By RzeczJasna lis 22, 2019 #PROO

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Ostródy ma szansę odbyć się w ciągu 4 – 5 miesięcy. 
Jak może wyglądać referendalny kalendarz?


22 listopada 2019


Dziś, 22 listopada 2019 r., zostało złożone  Powiadomienie  o  zamiarze  wystąpienia  z  inicjatywą  przeprowadzenia referendum. Zgodnie z przepisami trafiło ono do Burmistrza i do Komisarza Wyborczego w Elblągu. To pierwszy i najważniejszym punkt procedury

Zegar zaczyna tykać. Rozpoczyna się cały proces referendalny. Od tej daty liczone są najważniejsze terminy planowanego referendum.


60 dni na zebranie podpisów


Zbieranie podpisów pod pomysłem referendum – to jest teraz najważniejsze zadanie, jakie muszą zrealizować inicjatorzy referendum. Podpisy mieszkańców popierających inicjatywę trzeba zebrać w ciągu 60 dni od dziś!


Poparcie 10% uprawnionych do głosowania


Żeby doprowadzić do referendum, inicjatorzy muszą zebrać podpisy poparcia przynajmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Ostródy. Czyli ok. 2600-2700 ważnych podpisów.
Nawet przy najlepszym przygotowaniu osób zbierających podpisy zawsze część z nich będzie nieważna. Ktoś nie jest wyborcą na terenie Ostródy, ktoś zrobi błąd w PESEL-u lub składając podpis. Nie ma wyjścia, inicjatorzy dla pewności muszą zebrać więcej podpisów, niż ustawowe minimum.


21 stycznia 2020


Jeśli wymaganego minimum podpisów nie uda się zebrać do wtorku, 21 stycznia 2020 r. – pomysł przeprowadzenia referendum upadnie.


Jeśli podpisy zostaną zebrane – tryby machiny referendalnej kręcą się dalej.


Obowiązek

poinformowania

Mieszkańców


Obowiązek poinformowania Mieszkańców

Równolegle do zbierania podpisów, inicjatorzy muszą poinformować Ostródzian o planowanym referendum i pytaniu referendalnym. Informacja powinna być rozpowszechniona w „sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie”. Polegać to będzie na umieszczaniu informacji o referendum np. na słupach ogłoszeniowych, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego, osiedli. Trudno sobie jednak wyobrazić skuteczne informowanie mieszkańców bez opublikowania informacji także w lokalnych mediach. Wszystko na koszt inicjatora referendum.

Obowiązek poinformowania Mieszkańców jest bardzo ważny. Jeśli pominie się obowiązek przekazania informacji o referendum mieszkańcom, to  wniosek o przeprowadzenie referendum może zostać odrzucony!


Postanowienie o

przeprowadzeniu

referendum


Po zebraniu wystarczającej liczby podpisów kolejnym krokiem będzie złożenie Wniosku o przeprowadzenie referendum. Inicjator referendum przekazuje  na  piśmie Komisarzowi  wyborczemu w Elblągu wniosek  mieszkańców  wraz  zebranymi podpisami.
Komisarz postanawia o przeprowadzeniu referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi określone w ustawie, nie później niż wciągu 30 dni od dnia jego złożenia czyli prawdopodobnie do czwartku 20 lutego 2020 r.


Wiosna 2020


Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego  w tej sprawie – czyli na samo referendum poczekamy najpewniej do końca marca 2020 r.


Ważność referendum


Ważność referendum zależy od tego, ile osób weźmie w nim udział. Żeby referendum było ważne musi to być  nie mniej niż 3/5 liczby głosujących w wyborach burmistrza w II turze wyborów. Czyli aż 6 742 mieszkańców i mieszkanek musi pójść do głosowania! 

Żeby referendum było nie tylko ważne, ale i skuteczne, większość z mich musi zagłosować za odwołaniem burmistrza.


Dla przypomnienia ….


W poprzednim referendum, w 2012 roku  głosowało aż 8 173 Ostródzian. Ponad 5 tysięcy z nich było wtedy za odwołaniem burmistrza.

Jak będzie tym razem? Cóż, wieść o złożonym powiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie obwołania Burmistrza Ostródy obiegła już lokalny internet.  A do mnie wróciły wspomnienia sprzed 7 lat, gdy mocno pracowaliśmy na zapleczu referendum w sprawie odwołania Olgierda Dąbrowskiego.  Pomimo, że koniec końców było to referendum skuteczne, te wspomnienia zaliczam do raczej, hm…. traumatycznych 😀 
Z resztą, Aga Karłowicz, która wtedy zgodziła się być pełnomocniczką (bo nikt inny nie miał odwagi) też blednie na samo wspomnienie tamtych czasów.

Referendum lokalne jest ważną bronią w rękach niezadowolonych z władzy Mieszkańców i Mieszkanek.  Ale choć to broń potężna, to czasem również obosieczna.
Referendum to nie jest proszę Państwa bułka z masłem. 


„ … Jest to szczególnie ważny instrument demokracji bezpośredniej, pozwalający obywatelom na wypowiedzenie się w sprawach, które są im szczególnie bliskie. Referendum stwarza członkom społeczności lokalnych możliwość realnego i osobistego udziału w sprawowaniu władzy oraz wpływu na funkcjonowanie struktur samorządowych. Umacnia przez to poczucie wspólnoty i sprzyja jej rozwojowi.”

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar fragment listu do inicjatorów jednego z referendów lokalnych 2017 r.

Cykliczne i oparte na otwartych danych, raporty o stanie naszego miasta i regionu przygotowujemy w ramach wsparcia rozwoju mediów obywatelskich :

Ostatnio