Regulamin Złotych Żarówek 2021

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs o nagrodę  „Złotej żarówki” w kategoriach  „Społecznik Roku” i „Organizacja Roku” (zwany dalej „Konkursem”) w trzech podkategoriach jest organizowany na terytorium Powiatu Ostródzkiego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna z siedzibą w Ostródzie, biuro: Jana III Sobieskiego 9 lok.116 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Ostródzki, pan Andrzej Wiczkowski.

3. Konkurs jest organizowany w dniach od 15.12.2021 r. do 22.01.2022 r.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

B. IDEA KONKURSU

1. Celem nagrody jest docenienie społecznych, bezinteresownych działań osób i organizacji na rzecz innych. Wyróżnienie szczególnego zaangażowania i dbałości o dobro wspólne. Uznanie dla prospołecznych i obywatelskich postaw.

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna chce uhonorować tytułem „Społecznika Roku” i „Organizacji Roku” tych, którzy aktywnie działają na terenie powiatu ostródzkiego w organizacjach pozarządowych (w myśl art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

C. Nagroda Złotej Żarówki  będzie przyznana w dwóch kategoriach z podkategoriami

  • Organizacja Roku w podkategoriach
    • Organizacja Roku
    • Organizacja Sportowa
    • OSP
  • Społecznik Roku

D. Zasady zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia konkursu

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator ustala co następuje:

a) Kandydatów do tytułu Organizacji Roku w trzech kategoriach (Organizacja Roku, OSP, Organizacja Sportowa) zgłaszają Gminy Powiatu Ostródzkiego, po jednej organizacji w każdej kategorii. Kandydaci zostaną zgłoszeni do 31.12.2021 do godz. 12.00

b) Organizacje do Nagrody Złotej Żarówki w każdej z 3 podkategorii mogą zgłaszać również  osoby fizyczne i i inne organizacje pozarządowe za pomocą Formularza do głosowania, który zawiera opcję dodania kandytatur do nagrody. Formularz dostępny na stronie rzeczjasna.ostroda.pl/nagroda-zlotej-zarowki-2021/

c) Kandydatów do Nagrody Społecznik Roku mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne poprzez przesłanie  wniosku zgłoszeniowego dostępnego na stronie: rzeczjasna.ostroda.pl/nagroda-zlotej-zarowki-2021/ Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich informacji zawartych we wniosku.

d) Gminy mają prawo do zgłoszenia kandydatów do Nagrody Społecznik Roku 2021. Formularz znajduje się na stronie:

e) Lista organizacji nominowanych do Nagrody Złotej Żarówki zostanie ogłoszona do 07.01.2022  w formularzu na stronie rzeczjasna.ostroda.pl/glosowanie , gdzie kandydatury zostaną poddane procesowi głosowania.

d) Proces głosowania rozpocznie się 07.01 o godz. 12.00 i będzie trwać do 21.01.2022, godz. 12.00

f) Laureaci Nagrody Złotej Żarówki zostaną wyłonieni w następujący sposób:

  1. Organizację Roku w podkategoriach: Organizacja Roku, Organizacja Sportowa Roku i OSP Roku zostaną wyłonione przez głosowanie internautów.
  2. Laureat Nagrody w kategorii Społecznika Roku zostanie wyłoniony przez Kapitułę Konkursu.

2. Tytułu „Społecznika Roku” i „Organizacji Roku” nie mogą otrzymać osoby/organizacje, które są członkami rady, Kapituły lub innego organu Organizatora Konkursu.

3. O tytuł „Społecznika Roku” mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby powyżej 16 r.ż. z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora Konkursu,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

E. Harmonogram Konkursu

1. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są od 22.12.2021 r. na stronie internetowej rzeczjasna.ostroda.pl/nagroda-zlotej-zarowki-2021/.

2. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia kandydata (zwanego dalej: uczestnikiem) do Konkursu jest uzyskanie od niego zgody na zgłoszenie udziału w Konkursie wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek zgłoszeniowy z Gmin należy przysłać do 07.01.2021r. do godz.12:00 (włącznie), wnioski można zgłaszać do końca głosowania czyli do 21.01.2022.  Zgłoszenia na Społecznika Roku można nadsyłać do 16.01.2022

4. Po zakończeniu naboru wniosków odbędzie się  etap zliczania oraz oceny wniosków w gronie Kapituły konkursu.

5. Członkowie Kapituły dokonują oceny punktowej wniosków, w oparciu o przyjęte w Konkursie kryteria, zgodnie z Regulaminem pracy Kapituły Konkursu.

6. Spośród najwyżej ocenionych kandydatur Kapituła wybierze Laureata Konkursu, który otrzyma tytuł „Społecznika Roku”. Ponadto Kapituła może przyznać również nie więcej niż dwie nagrody specjalne.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 22.01.2022r. podczas Gali Finałowej. Dokładny czas i miejsce Gali zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie. Sylwetki Laureatów Konkursu zostaną także opublikowane na stronie rzeczjasna.ostroda.pl/nagroda.

F. Kapituła i kryteria oceny

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Kapitułę Konkursu (zwaną dalej „Kapitułą”). 

2. Skład Kapituły:

– ubiegłoroczni laureaci:

1.

2.

– Przedstawiciel Patrona Konkursu

– Przedstawiciele Gmin wspierający organizację Gali

– Przedst. Mediów

-dr Wiesław Skrobot

-przedstawicielki Organizatora Kinga Wiśniewska i Agnieszka Karłowicz.

2.  Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów: 

a. skuteczność działania, 

b. współpraca i angażowanie innych ludzi, 

c. kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań, 

d. jak długo działa i na jakim obszarze.

F. Nagrody

1. Laureaci Konkursu nagrodzeni tytułem „Społecznika Roku”  i „Organizacji Roku” oraz ewentualne osoby wyróżnione nagrodami specjalnymi otrzymają statuetki i dyplomy.

2. Sylwetki i działalność osób  i organizacji będą tematem reportaży Telewizji RzeczJasna po ogłoszeniu wyników Konkursu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę pieniężnej równowartości Nagród rzeczowych.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

6. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 poz. 361 ze zm.), Organizator, przed wydaniem Nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Odbiór Nagród

1. Wręczenie Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu  przewidziane jest w czasie Gali Żarówki 22.01.2021r W przypadku ograniczeń  wprowadzonych z powodu pandemii Covid-19  Organizator zastrzega sonie możliwość  dokonania zmian w harmonogramie i sposobie organizacji  przeprowadzenia  Konkursu oraz Gali Żarówki.

H. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są jedyną podstawą do przeprowadzenia Konkursu.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

4. Poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie, osoby zgłaszające wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu.

5. Poprzez zgodę na swoje uczestnictwo w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora, jako administratora, do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz do przetwarzania ich danych osobowych w celu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród, jak również do publikowania tych danych na stronie rzeczjasna.ostroda.pl/nagroda, w związku z działaniami określonymi w pkt. F ust. 2 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Wszelkie sprawy związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres: SIM RzeczJasna, Jana III Sobieskiego 9 lok.116, 14-100 Ostróda najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Kapituła w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu, niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie https://rzeczjasna.ostroda.pl/nagroda-zlotej-zarowki-2021/